Вход Регистрация

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Институт за изследване на населението и човека
 
  • Nasselenie Review
    СПИСАНИЕ НАСЕЛЕНИЕ
  • ISSN 0205-0617    (Print)
    ISSN 2367-9174 (Online)
РАЗЛИЧИЯ ПО ПОЛ ПРИ РАБОТНАТА СИЛА НА ВЪЗРАСТ НАД 55 ГОДИНИ В БЪЛГАРИЯ И СТРАНИТЕ ОТ ЕС
Кремена Борисова-Маринова
Абстракт:
В настоящия доклад се разглеждат от демографска гледна точка теоретичната рамка и подходите за изследване на джендърните различия при възрастната работна сила. Предложена е и най-обща тематична класификация на публикуваните изследвания по този проблем. Представени са резултатите от международно сравнение на динамиката на различията по пол при възрастната работна сила в България и страните от ЕС. Основната цел на доклада е да се открои мястото на България през последното десетилетие сред останалите европейски страни в две избрани области – равнище на икономическа активност и качество на живота на възрастната работна сила. Международният сравнителен анализ включва динамиката на избраните показатели при възрастната (55–64 години) и общата (над 15 години) работна сила в България и средните за страните от Европейския съюз равнища. Избраният период на изследване – 2005–2014 г., представлява интервал от време на значителни промени в пенсионната възраст в България и редица други европейски страни. Третият аспект на международното сравнение цели да се очертае размера на различията по пол за всеки от избраните показатели при възрастната работна сила в България спрямо останалите страни от ЕС и тяхното изменение през анализирания период. Показателите за различията по пол са изчислени като разлики между съответните показатели за мъжете и жените, поради което те могат да приемат както положителни, така и отрицателни стойности. В доклада е използвана информация от публикации на Европейската комисия, Евростат, НСИ и собствени изследвания. Анализът обхваща всички години на периода 2005–2014 г., за които са публикувани съпоставими данни.
Ключови думи: различия по пол, стареене на работната сила, заетост, икономическа неактивност, доходи
*Език на статията: Български
ЗДРАВЕН СТАТУС НА РАБОТЕЩИ – СРАВНЕНИЯ ПО ПОЛ И ВЪЗРАСТ В СТРУКТУРООПРЕДЕЛЯЩИ ОТРАСЛИ ЗА 2011 – 2013 ГОДИНА
Невена Цачева, Каролина Любомирова, Милена Янчева, Янка Проданова, Тодор Кундуржиев, Ива Митева, Лидия Христова, Галя Трайкова, Мария Чернаева, Мария Самунева, Милена Табанска-Петкова
Абстракт:
Здравето на трудещите се е приоритет на всяка страна, защото е основа за стабилен икономически растеж. Статията представя данни за временната нетрудоспособност, трудовите злополуки и професионални заболявания през периода 2000–2014 в България. Установено е значително намаляване на професионалните заболявания. Въпреки това през 2012 г. е осъществено анонимно проучване с въпросника на Евростат сред 5185 български работници. 54,7% са съобщили за здравословен проблем, възникнал в последните 12 месеца, свързан с работата им. Налице е дисонанс между официалната статистика и субективните впечатления на работещите относно здравословното им състояние.
Ключови думи: здравеопазване, работа, трудови злополуки, професионални болести, трудова медицина
*Език на статията: Български
ЖИЗНЕН И ТРУДОВ ПОТЕНЦИАЛ В ТРЕТАТА ВЪЗРАСТ
Николай Големанов
Абстракт:
След като представя накратко проблемите на демографската ситуация в България и произхождащите от тях проблеми на работната сила, авторът застъпва тезата, че характеристиките на жизнения потенциал на хората от третата възраст са по-добри в сравнение с тези на активната възраст и че след влизането в сила на пенсионната реформа техният трудов потенциал може и следва да бъде реализиран с помощта на система от специално насочени мерки с материален и организационен характер.
Ключови думи: пенсионна реформа, трета възраст, жизнен потенциал, трудов потенциал, пазар на труда
*Език на статията: Български
ПРОМЕНИ В ЗДРАВНИЯ СТАТУС НА ЗАСТАРЯВАЩАТА РАБОТНА СИЛА В БЪЛГАРИЯ
Росица Рангелова
Абстракт:
Целта на статията е да се очертаят тенденции в измененията в здравния статус на населението в България във възрастовите групи от 55 до 69 години по полов признак (мъже и жени) от гледна точка на възможностите им да отговорят на провежданата политика за по-дълга професионална реализация. Най-напред са анализирани сходни научни изследвания за връзката между здравен статус и увеличаване на възрастта на пенсиониране, отнасящи се до различни страни в света. Специално внимание е отредено на влиянието на образователното равнище върху здравния статус на хората. Очертано е мястото на възрастовите групи население от 55 до 69 години в общия брой население в България, перспективите им за изменение в дългосрочен план, както и икономическата им активност като социално-икономически характеристика. Вниманието основно е спряно на био-демографски характеристики – средна продължителност на живота, продължителност на живота в добро здраве, относителен дял на умиранията по пол и възрастови групи поради болести, самооценка на здравето по данни от Европейското здравно интервю. Направени са разсъждения върху създаване на условия за подобряване на здравния статус на възрастната работна сила съобразно възможностите на икономиката и социалната среда и това да я превърне в по-добър ресурс за развитие на страната.
Ключови думи: възрастна работна сила, здравен статус, джендър аспекти, био-демографски характеристики, България
*Език на статията: Български
УДЪЛЖАВАНЕТО НА ПЕНСИОННАТА ВЪЗРАСТ – ФАКТОР ЗА ПОВИШАВАНЕ НА РИСКА ОТ ВЛОШАВАНЕ НА ЗДРАВЕТО И ИНВАЛИДИЗАЦИЯ
Божидар Ивков
Абстракт:
В съобщението се представени данни за хроничната заболеваемост в страната и се защитава тезата, че повишаването на пенсионната възраст може да се разглежда като фактор, повишаващ риска от увеличаване на хроничната заболеваемост и инвалидизация на населението.
Ключови думи: хронични заболявания, смъртност, инвалидност, риск
*Език на статията: Български
НЯКОИ ВЪЗМОЖНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА УДЪЛЖЕНАТА ТРУДОВА ВЪЗРАСТ ВЪРХУ ЗДРАВНОТО СЪСТОЯНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО – ЕВРОПЕЙСКА СТАТИСТИЧЕСКА ПРАКТИКА
Евелин Йорданова
Абстракт:
Съобщението представя някои изследвания в областта на общественото здраве и здравословните и безопасни условия на труд, които биха могли да се използват за оценка на въздействието на удължената трудова възраст върху здравното състояние на населението: – специализирани репрезентативни изследвания или специфични модули към извадкови изследвания, проведени сред домакинствата и – административни източници на данни. Представените наблюдения се провеждат от НСИ или други органи на статистиката в изпълнение на европейското законодателство в областта с цел осигуряването на качествена, надеждна и съпоставима статистическа информация. Съобщението е представено от автора по време на Кръгла маса на тема Джендърни ефекти от политиката за удължаване на трудовия живот в България, организирана от Научна мрежа на Европейската комисия COST Action IS 1409: Gender and health impacts of policies extending working life in western countries и Института за изследване на населението и човека-БАН – департамент „Демография“, проведена на 21.04.2016 година.
Ключови думи: европейска статистическа практика, здравно състояние, Европейско здравно интервю, Изследване на доходите и условията на живот, Наблюдение на работната сила
*Език на статията: Български
ДЖЕНДЪР РАЗЛИЧИЯ В ЗАЕТОСТТА, ДОХОДИТЕ И СТАНДАРТА НА ЖИВОТА НА ВЪЗРАСТНАТА РАБОТНА СИЛА
Пенка Найденова
Абстракт:
Анализира се стандарта на живота на населението на възраст 50-64 години в условията на промени в заетостта и доходите, отчитайки джендърните проблеми в България. Подчертава се участието на жените в развитието, което трябва да включва заслугите им в битова среда, раждането и отглеждане на децата. Преценява се въздействието на съвременните политики за повишаване на благосъстоянието им след кризисната безработица и нарастване на обедняването.
Ключови думи: безработица, бедност, благоденствие, принос
*Език на статията: Български
ЗАЕТОСТТА НА ЖЕНИТЕ КАТО ВЪЗМОЖНОСТ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА ТЕХНИЯ АКТИВЕН ЖИВОТ
Искра Белева
Абстракт:
Анализът на участието на жените в заетостта показва наличието на редица обективни и субективни ограничения, свързани с полови, семейни, здравословни и др. характеристики. Доброто им познаване създава възможност за намаляване на негативните им ефекти чрез подходящи политики. Ключово значение за удължаването на трудовия живот на жените имат професионалните им квалификации и знания. От тази гледна точка е налице необходимост от повече възможности за професионално развитие и ефективно преквалифициране чрез гъвкави форми за „учене през целия живот“. Развитието на такива политики е важна насока за повишаване на трудовата активност и продължителността на трудовия живот на жените.
Ключови думи: заетост, учене през целия живот, професионално развитие и квалификация
*Език на статията: Български
ДОХОДИ В ТРЕТАТА ВЪЗРАСТ – ЕФЕКТИ ОТ УДЪЛЖАВАНЕТО НА ТРУДОВАТА КАРИЕРА
Стоянка Черкезова
Абстракт:
Промяната в условията за придобиване на право на пенсия в България е лъкатушеща, нестройна. Правилата се променят на няколко пъти. Изискуемият осигурителен стаж също се колебае по години и нараства слабо. Настоящата статия има основно прагматичен характер. Търсят се и донякъде се предлагат отговори на въпроси като: Какви са преките резултати от реформата? Успява ли да постигне желаното – удължаване на трудовите кариери, финансова стабилност на пенсионната система и адекватност на пенсиите във висока възраст? Как тези промени се отразяват върху доходите на хората в третата възраст, респ. качеството на живот? Какъв е изводът за пенсионните политики до момента и накъде е правилната посока в бъдеще?
Ключови думи: политики за удължаване на трудовия живот, осигурителен стаж, доходи в трета и четвърта възраст, бедност, неравенство
*Език на статията: Български
КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ НА ХОРАТА В ПРЕДПЕНСИОННА ВЪЗРАСТ В БЪЛГАРИЯ
Силвия Николова
Абстракт:
Качеството на живот на хората в предпенсионна възраст е многоаспектен проблем, който не може да бъде обхванат в рамките на един доклад. Това наложи фокусиране върху няколко показателя като равнище на бедност по пол и по вид икономическа активност, здравословно състояние на лицата и материални лишения, които изпитват. Лицата на възраст между 55 и 64 навършени години, които все още не са придобили право на пенсия, са разглеждани като принадлежащи към групата на хората в предпенсионна възраст. От гледна точка на качеството на живот на хората в тази група по-скоро не би могло да се говори за статистически значими различия по пол в него. Основният източник на различия в качеството на живот на лицата в предпенсионна възраст е най-вече икономическата им активност. По тази причина най-силно застрашени от живот в бедност са безработните в предпенсионна възраст и хората извън пазара на труда. Важно е също да се отбележи, че въпреки че равнището на бедност сред хората в предпенсионна възраст е по-ниско от средното за страната, значителен дял от тях изпитват някаква форма на материални лишения. Анализът е направен въз основа на информация от „Изследване на доходите и условията на живот“ на НСИ за 2014 г.
Ключови думи: качество на живот, бедност, материални лишения, предпенсионна възраст
*Език на статията: Български
ПОЛИТИКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РАЗЛИЧИЯТА ПО ПОЛ ПРИ ВЪЗРАСТНАТА РАБОТНА СИЛА
Катя Владимирова
Абстракт:
Обект на статията са провежданите през последните години политики за намаляване различията по пол при възрастната работна сила на пазара на труда в България. Третират се ефектите от провежданите през последните години европейски и национални политики за удължаване на трудовия живот, които в много по-голяма степен засягат жените. Разгледано е равнището на заетост и безработица на жените и мъжете над 50 години, ефекта от приетите и прилагани световни и европейски норми и прилаганите на тяхна основа в страната политики – законодателство, стратегии, планове, програми. Тезата е, че за постигане на равнопоставеност в заетостта и доходите, както и в социалната сигурност на жените е необходимо прилагането на системна и дългосрочна политика за постигане на равнопоставеност на жените и особено на тези във високите възрастови групи. Това включва политики за ликвидиране на дискриминацията и на различията в заплащането на труда, в образованието и в непрекъснатото обучение, преодоляване на съществуващите стереотипи за социалната функция на жените и мъжете.
Ключови думи: джендър, политики, възрастна работна сила, различия
*Език на статията: Български
АКТИВЕН ЖИВОТ В НАПРЕДНАЛА ВЪЗРАСТ
Таня Йовева
Абстракт:
--
Ключови думи: --
*Език на статията: Български
ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ДЖЕНДЪРНИТЕ РАЗЛИКИ В СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ
Зоя Славова
Абстракт:
Социалното осигуряване точно отразява обществените отношения в държавата. Когато има неравнопоставеност между жените и мъжете в семейния, икономическия и обществения живот, то ясно проличава в размерите на социално-осигурителните обезщетения и пенсии, честотата и продължителността на получаването им от мъжете и от жените. В джендърен аспект неравнопоставеността на жените спрямо мъжете е видима при всички видове социално-осигурителни обезщетения. Няколко ключови предпоставки имат потенциал за създаване на благоприятна среда за стопяване на джендърните разлики. Ако има напредък по тях, ще се отчита напредък и в намаляване на неравнопоставеността, изразена в разликата при заплащането на труда и разликата при осигурителните обезщетения и пенсиите. Една конкретна политика за намаляване на джендърните различия при възрастната работна сила може да бъде целенасоченото развиване на услуги за дългосрочни грижи за родителите на хората от възрастната работна сила. Уреждането на дългосрочната грижа на осигурителен принцип, като елемент от многокомпонентната структура на държавното обществено осигуряване, е възможна и надеждна алтернатива.
Ключови думи: социално осигуряване и джендърни разлики, фактори и благоприятна среда за намаляване на джендърните разлики
*Език на статията: Български