Вход Регистрация

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Институт за изследване на населението и човека
 
  • Nasselenie Review
    СПИСАНИЕ НАСЕЛЕНИЕ
  • ISSN 0205-0617    (Print)
    ISSN 2367-9174 (Online)
СОЦИАЛНО ИЗКЛЮЧВАНЕ НА РОМИТЕ В ПОСТКОМУНИСТИЧЕСКИЯ ПЕРИОД
Илона Томова
Абстракт:
Настоящата разработка представлява анализ на промените в социално-икономическия статус на ромите в годините на посткомунизма. Текстът разкрива социалното изключване на ромската етническа общност във всички значими социални сфери в продължение на целия наблюдаван период. Представени са пространствената и социалната изолация спрямо останалите български граждани и съпътстващите двата типа изолация рискове.
Ключови думи: социална изолация на ромите, социално изключване на ромите
*Език на статията: Български
РОМСКАТА БЕДНОСТ В БЪЛГАРИЯ – ЩО Е ТО И КАКВО ОТ ТОВА?
Андрей Иванов
Абстракт:
В статията се анализира въпросът за бедността на ромите и възможните начини за нейното квантифициране. В уводната си част авторът представя основните концепции и подходи към дефиниране на бедността, след което ги прилага по отношение на ромите, използвайки данните за състоянието на ромските домакинства на ПРООН, Световната Банка и Европейската Комисия. Авторът стига до извода, че за следене на многомерен феномен като ромската бедност е необходим многомерен индикатр. В третата част на статията се предлага и тества такъв индикатор, интегриращ основните аспекти на ромската бедност и позволяващ да се открои количествения принос на всеки от тях към общия резултат „бедност и социално изключване.“ Според автора, това прави предлаганата методика особено релевантна за целите на текущите политики за преодоляване на бедността при ромите.
Ключови думи: интеграция на ромите, маргинализирани групи, наблюдение на бедността
*Език на статията: Български
В ПРЕХОД: РОМИТЕ В БЪЛГАРСКАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СИСТЕМА. ДЕЙСТВИЯ, ОПИТИ И ПЕРСПЕКТИВИ
Моника Роси
Абстракт:
Настоящата разработка е опит за анализ, диагностика и общи препоръки по отношение на проблемите в образователната система на Република България, свързани с ромите от позицията на външен за страната анализатор. Освен чисто образователните и етнически въпроси са представени и отделни фактори, които създават контекста, в който функционират и се развиват образованието и междуетническите отношения след промените от 1989 година. Коментирани са и основни предизвикателства пред образователната система, свързани с ромската общност (като например, намаляващия относителен дял на ромите във високите класове на средното училище) необходимите реформи и действащите политики. Направена е оценка на случващото се досега.
Ключови думи: образование на ромите, образователни мерки, образователни политики
*Език на статията: Български
СОЦИАЛНИТЕ НЕРАВЕНСТВА И ИНОВАТИВНИ ПРАКТИКИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕТО ИМ: АНАЛИЗ НА СИТУАЦИЯТА ВЪВ „ФАКУЛТЕТА” И „ХРИСТО БОТЕВ”
Марко Хайдиняк, Мая Косева
Абстракт:
Статията представя резултати, постигнати по международния изследователски проект CITISPYCE - борба срещу неравенствата чрез иновативни социални практики за младите хора в градовете в цяла Европа. Изследователската работа е реализирана теренно във Факултета и Христо Ботев, два от най-маргинализираните и изостанали в социално-икономическо отношение квартали в София с дял на младите хора над средния за страната. Представен е социално-икономическият профил на двата квартала и са анализирани наличната социална инфраструктура, която има значение по отношение на заетостта, образованието, здравеопазването, социалното подпомагане, свободното време, културата и религията. Фокусът е върху социалните неравенства, които засягат младите хора в Факултета и Христо Ботев, както и наличните иновативни социални програми и проекти за борба с тези неравенства.
Ключови думи: младите роми, социални неравенства, иновативни социални практики
*Език на статията: Български
ЕГОИЗЪМ И СОЛИДАРНОСТ В СМАЛЯВАЩО СЕ ОБЩЕСТВО
Боян Захариев
Абстракт:
Статията разглежда някои социални и икономически движещи сили на демографската промяна в България. Миграцията на социално уязвими групи, която представлява сериозен дял от общата миграция в страната може да бъде обяснена в голяма степен чрез провала на основни механизми на солидарност в обществото. Преразпределителната солидарност в обществото като цяло и солидарността между поколенията са дадени като пример. Показано е как механизмът на териториално разпределение на европейските фондове само усилва неравенството, а това няма как да не окаже натиск за усилване на миграцията към по-урбанизираните райони в страната и в чужбина. В резултат се получава масирана загуба на население в трудоспособна възраст. В последната част са показани някои възможни ефекти от стареенето на населението върху бедността и неравенството. Използвани са променена за целите на анализа симулация на разпределението на доходите в изкуствено общество и действителни емпирични разпределения на доходите в България. Основният извод е, че България трябва да преосмисли досегашната си политика, предназначена за едно младо и хомогенно общество със самостоятелни индивиди. Обществото ни е повлияно от доста разрушителни демографски сили, пораждащи неравенство и стареене, които изискват много по-силен фокус върху солидарността.
Ключови думи: солидарност, демографска промяна, европейски фондове, стареене, неравенство
*Език на статията: Български
ВЪНШНА МИГРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ РОМИ – МИТОВЕ И РЕАЛНОСТИ. ПОТЕНЦИАЛНИТЕ МИГРАНТИ РОМИ
Стоянка Черкезова
Абстракт:
Дали ромите пътуват в чужбина само, за да злоупотребяват със социалните системи в по-богатите страни? Това е основният въпрос, дискутиран в настоящата статия. Той става все по-актуален на прага на всеобщата паника на приемащите страни от вълните имигранти и в частност от ромски имигранти от страните от ЦИЕ. Привлекателността на държавата-приемник е изследвана от гледна точка на това, което знаят и разбират хората, когато взимат решение да мигрират, т.е. от гледна точка на потенциалните емигранти. Приведени са аргументи, които потвърждават и такива, които опровергават подобна теза, като са изследвани субективните възприятия, нагласи, очаквания и декларирани намерения за бъдеща миграция. Последните са верифицирани от гледна точка на декларираните ценности, удовлетвореност в различни аспекти на живота, житейските стратегии, които респондентите избират.
Ключови думи: ромска миграция, социални системи, потенциални мигранти, доходи, удовлетвореност от живота, житейски стратегии
*Език на статията: Български
ЗАЩО ТАЗИ БЕЛГИЯ НЕ БЕШЕ В БЪЛГАРИЯ?! МИГРАЦИЯТА НА РОМИ ОТ БЪЛГАРИЯ В БЕЛГИЯ
Илона Томова
Абстракт:
Статията представя резултатите от изследвания на миграцията на ромите от България в Белгия и техните икономически и социални измерения. Съществени фактори по отношение на мотивацията на ромите да напуснат страната си (България) в търсене на по-добър живот и възможности в друга страна на Европейския съюз (Белгия) са изследвани и дискутирани. Също така е обърнато внимание на приноса на ромите към икономиката и социалната система на Белгия от позициите на социологическата перспектива.
Ключови думи: ромска емиграция, принос на ромите към икономиката
*Език на статията: Български
ВЛИЯНИЕТО НА СОЦИАЛНИЯ ПОЛ ВЪРХУ ЖИЗНЕНИТЕ ИЗБОРИ ПРИ РОМИТЕ
Илона Томова, Любомир Стойчев
Абстракт:
Статията представя резултатите от качествено изследване за влиянието на социалния пол сред ромската общност. Основно са разгледани въпросите, свързани с мястото на ромската жена в семейството и общността, традиционните практики по отношение на нея и социалния й статус и възможностите, които стоят пред нея. Изследвани са и възможностите, чрез които тя може да подобри жизнените си избори. Изследването разглежда практиките, статуса и възможностите чрез представители на 4 типа групи, които са в различна степен икономически, социално, културно и прочие интегрирани в българското общество.
Ключови думи: ромската жена, джендърни измерения на ромското включване
*Език на статията: Български
РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ЗА РОМИТЕ В РАЗГРАДСКА ОБЛАСТ
Илона Томова, Любомир Стойчев
Абстракт:
Статията представя и коментира резултатите от извадково пилотно изследване на репрезентациите за ромите в Разградска област, реализирано в края на 2012 година. Резултатите показват, че през последните години етническите отношения в областта се нормализират и успокояват. Намалял делът на тези, които проблематизират относителния дял на малцинствата в България, сравнение с началото на 90-те години. Проведеното изследване отчита начални стъпки на преход от традиционни към модерни форми на расизъм.
Ключови думи: репрезентации за ромите, социални дистанции, стереотипи, предразсъдъци
*Език на статията: Български
„НЕВИДИМИЯТ” ИСЛЯМ (СИНКРЕТИЧНИ РЕЛИГИОЗНИ ВЯРВАНИЯ И ПРАКТИКИ СРЕД РОМИТЕ В БЪЛГАРИЯ)
Алексей Пампоров
Абстракт:
Статията разглежда неортодоксални религиозни практики сред ромите в България, които са се съхранили и са станали „невидими“ за очите на околните, поради институционалната маргинализация на алевитския ислям в страната. Липсата на големи и утвърдени алевитски общности и липсата на добро институционализирано мултикултурно образование в България, водят до възприеманена подобна религиозност с насмешка и етикетизирането й като „циганска работа“. На практика това е един силно битовизиран, силно синкретизиран алевитски ислям с множество бриколажни елементи, взаимствани от локалните битови християнски практики.
Ключови думи: Неортодоксален ислям, роми, религиозен синкретизъм
*Език на статията: Български
СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОМЕНИ В ЖИВОТА НА ЦИГАНСКОТО НАСЕЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ (1944 -1989)
Пламена Стоянова
Абстракт:
Статията разглежда промените, настъпили в живота на циганското население през периода 1944-1989 година. Подробно са анализирани и дискутирани настъпилите промени по отношение на няколко аспекта от техния живот: образованието, работата и битовото им устрояване. Критично са оценени и анализирани резултатите и последиците от провежданите политики по време на четиридесет и пет годишния период.
Ключови думи: роми, цигани, НРБ, образование, работа, битово устройство
*Език на статията: Български
ЦИГАНИТЕ КАТО ОБЕКТ НА АСИМИЛАЦИОННА ПОЛИТИКА (ОТ КРАЯ НА 1950-ТЕ ДО 1980-ТЕ ГОДИНИ)
Майя Грекова
Абстракт:
Статията представя изследване на документи, представящи асимилационния характер на политики по отношение на ромите през периода 1950-1980 година. Подробно са анализирани и дискутирани редица мерки, фокусирани върху представителите на ромското малцинство и свързани с тяхното самоопределение, образование, труд и прочие. Критично са анализирани успехите и неуспехите на различните мерки и политики през разглеждания период.
Ключови думи: роми, цигани, асимилационна политика, асимилационни мерки, НРБ
*Език на статията: Български
УЧАСТИЕТО НА ЦИГАНИТЕ В БАЛКАНСКАТА ВОЙНА (1912-1913 г.)
Велчо Кръстев, Евгения Иванова
Абстракт:
Циганите в Княжество (1878-1908) и в Царство България (1908-1947), съгласно Търновската конституция и военното законодателство, служат в армията наравно с всички останали български поданици. Родените от 1866 г. до 1892 г. са свикани в действащата армия и опълчението при мобилизацията за Балканската война (1912-1913) Сред тях са и служилите в тези набори цигани. Цигани, наред с всички останали войници, участват в редица сражения, паметни както за полковете, в които служат, така и за бойната слава на българската армия. Във военните досиета на някои от тях се проследява целият боен път на полка им по време на войната. Немалък е броят на загиналите, ранените, починалите от рани и болести. Проявилите храброст са наградени с военни отличия, повишени в звание, заемат младши строеви длъжности.
Ключови думи: цигани, българска армия, пехотен полк, Балканска война
*Език на статията: Български