Вход Регистрация

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Институт за изследване на населението и човека
 
  • Nasselenie Review
    СПИСАНИЕ НАСЕЛЕНИЕ
  • ISSN 0205-0617    (Print)
    ISSN 2367-9174 (Online)
СЪВРЕМЕННИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД КОНЦЕПТУАЛИЗИРАНЕТО НА РОДИТЕЛСТВОТО
Гергана НЕНОВА
Абстракт:
Статията разглежда някои от теоретичните и дисциплинарни предизвикателства в концептуализирането на родителството, както и перспективите за преодоляването на съпътстващите ги трудности. Авторът идентифицира и проучва три линии на различие между теоретичните перспективи към родителството: универсалистки-плуралистки, джендър-неутрални-джендър-сензитивни и центрирани около детето-центрирани около родителя. Изследването на все по-разнообразните и фрагментаризирани родителски практики и семейни структури изисква обща, интердисциплинарна основа за разбиране на разнородните измерения и аспекти на родителството. Отправна точка за едно такова разбиране би могла да бъде концептуализацията на родителството в термините на родителски практики. Въз основа на някои съществуващи изследвания и типологизации на родителски практики се предлага концепция за родителството като набор от дейности и отговорности в шест взаимосвързани сфери на човешки опит – икономическа, на интеракции, интерпретативна, физическа, когнитивна и афективна.
Ключови думи: родителство; изследвания на родителството; семейство; джендър
*Език на статията: Български
ДЪЛГОСРОЧНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕЛСКОТО ОБЕЗЛЮДЯВАНЕ НА БЪЛГАРИЯ
Николай ЦЕКОВ
Абстракт:
Интензивната депопулация на селските райони в България през последните седем десетилетия има сериозни последствия върху целостта и обхвата на селската селищна мрежа. През периода 1946–2016 г. близо 1000 села (17% от всички селски селища) изчезват поради една или друга причина от картата на страната. Между 160 и 200 напълно обезлюдени села (села-призраци) продължават да фигурират в Регистъра на населените места, макар и поетапно да са административно заличавани и заменяни от нови напълно обезлюдени в резултат на биологическа депопулация селища. Представеният в статията опит за определяне на темповете на свиване на селската селищна мрежа в България до 2050 г. е основан върху резултатите от линейната екстраполация на динамиката на броя на жителите в 5045 съществуващи към датата на преброяването през 2011 г. села. Базисната хипотеза е, че тенденциите за изменението на този брой до 2050 г. ще бъдат същите, каквито са били през периода 1946–2011 г. Макар получените резултати да имат единствено чисто информативен характер поради ограниченията на приложения математико-статистически модел, те дават насоките, в които би ескалирала селската депопулация в България на национално и регионално (общинско) равнище в случай, че не настъпят промени в демографската и социално-икономическата политика на държавната и местната власт спрямо селските райони в страната.
Ключови думи: селска депопулация; свиване на селската селищна мрежа; темп на обезлюдяване; линейна екстраполация; села-призраци; демографска пустиня
*Език на статията: Български
РАЗВИТИЕ НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ ЧРЕЗ ОБУЧЕНИЕ В ОРГАНИЗАЦИИТЕ И ЗАЕТИ МЛАДЕЖИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ
Маргарита АТАНАСОВА
Абстракт:
Заетите младежи с висше образование като част от работната сила в страната се характеризират с редица специфики, сред които се откроява очакваният относително продължителен (в сравнение с лицата от високите възрастови групи) времеви хоризонт за професионална реализация на акумулиран човешки капитал с относително високо качество (в сравнение с лицата с по-ниски образователни степени) в условията на продължаващо намаляване на броя на населението от младежките възрастови групи и популяризиране на възможностите за приложение на принципа на свободно движение на работници. В този контекст се търсят и прилагат подходи и мерки за задържане и мотивиране на заетите младежи с висше образование (вкл. достойно заплащане и привлекателни условия на заетост), сред които се включват и дейностите за предоставяне на възможности за развитие на компетенциите в организациите. В настоящата статия се представят резултатите от апробирането на анкетен инструментариум за проучване на нагласи на заети младежи с висше образование към разнообразни методи на обучение, които се предоставят в организациите като възможности за усъвършенстване на компетенциите. Представеният анкетен инструментариум е достъпно и ефективно средство, чрез което работодателят може периодично да проучва нагласите на заети младежи с висше образование към предлаганите в организацията разнообразни тренинг методи и въз основа на това да взема аргументирани решения за усъвършенстване на системата за обучение и развитие на човешките ресурси като предпоставка за задържане и мотивиране на млади работници и служители с висше образование.
Ключови думи: развитие на компетенциите; обучение в организациите; заети младежи с висше образование
*Език на статията: Български
БРАКЪТ ПО БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ ПРЕЗ XIX в. – ОБЩ КОЕФИЦИЕНТ ЗА БРАЧНОСТ
Даниела АНГЕЛОВА
Абстракт:
В настоящата статия са засегнати проблемите на спецификите на брачността, по специално брутния коефициент за брачност. Като се използват стойностите му за периода 1834–1887 г. се проследяват промените, които коефициента претърпява в зависимост от историческата обстановка. Чрез сравнение на изследвания показател в различни европейски държави се очертава мястото на българските земи в общата демографска картина на континента. Очертаната тенденция позволява да се достигне до заключението, че общия коефициент за брачност се запазва относително стабилен и бавно започва да се променя.
Ключови думи: историческа демография; брак; брачност; Българско Възраждане; Османска империя
*Език на статията: Български
FREQUENCY OF MULTIPLE BIRTHS IN BULGARIA
Marta SUGAREVA
Абстракт:
The focus of study in this paper is the dynamics of multiple births in Bulgaria. The trends of these births are examined in several sub-periods, since 1881 (the earliest date when reliable statistics are available) until the present. Four sub-periods are revealed: 1) before 1910 – period of increase of the share of multiple births up to 1,5 per 1000 births; 2) 1920-1951 (the share is around 1 per 1000); 3) since 1951 to the beginning of the XXI century (below 1 per 1000); after 2005 – a strong trend of increase of the share of multiple births up to 1,7 per 1000).
Ключови думи: multiple births; dynamics; frequency
*Език на статията: Английски
THE “AUTHENTIC” RURAL DEPOPULATION OF BULGARIA
Nikolay TSEKOV
Абстракт:
The scope and pace of depopulation of Bulgaria’s rural regions have long turned into a major social evil and have undoubtedly been a hampering factor for this nation’s development. The pace of depopulation of villages in Bulgaria throughout the last seven decades stands among the highest in the world and the trend toward its acceleration leads to a growth in the scope of the municipalities and settlement categories affected. Despite the serious damages that rural depopulation has caused to the country and to the chances of its rural areas for positive demographic, social and economic development, of ever larger agricultural regions, there are not many studies by Bulgarian researchers working in areas such as demography, geography of settlements, regional economy, sociology or economic history. The paper below presents a new approach to the study of the real pace experienced by rural depopulation along the period 1946–2011 of rural population between the censuses over the indicated period based on the dynamics found in the number of the “authentic” rural population. The shortest explanation of this term (which has not been used in any scientific research efforts hitherto) is that “authentic” rural population means the village residents who have always been rural for the entire period of the study i.e. localities that have not been administratively affiliated to cities and have never been promoted to the category of townships.
Ключови думи: “authentic” rural population; rural depopulation; pace of depopulation; rural flight; rural-urban internal migration flow, demographic desert
*Език на статията: Английски
THE GREEK NEWSPAPER ANATOLIKOS ASTIR ON POPULATION MIGRATIONS ACROSS THE BULGARIAN LANDS DURING THE NATIONAL REVIVAL
Ventsislav MUCHINOV
Абстракт:
The article outlines the significance of the Greek periodicals as a source of demographic history of the Bulgarian lands during the National Revival. This significance is clarified by reviewing and analysing the documents on the migrations of the population that inhabited the studied region during the National Revival published in the pages of the Greek newspaper Ανατολικός Αστήρ [Anatolikos Astir], which was issued in Istanbul from 1861 to 1877. This newspaper is among the most long-standing periodicals that were issued in the Ottoman Empire’s capital city in the 19th century, and was largely popular across the Bulgarian lands under Ottoman rule.
Ключови думи: historical demography; migrations; Bulgarian National Revival; Bulgarian lands; Ottoman Empire; Greek periodicals
*Език на статията: Английски
THE NEWSPAPER ANATOLIKOS ASTIR (1861–1877) AND THE DEMOGRAPHIC POLICY IMPLEMENTED ACROSS THE BULGARIAN LANDS AND IN RESPECT TO THE POPULATION INHABITING THEM DURING THE BULGARIAN NATIONAL REVIVAL
Shtelian SHTERIONOV
Абстракт:
The main goal of this study is to summarise and analyse the articles issued by the Anatolikos Astir during the period 1861–1877 and having relevance to the demographic policy implemented across the Bulgarian lands and in respect to the population inhabiting them during the Bulgarian National Revival. The implementation thereof leads us to the understanding that the pages of that newspaper contain some articles relative to all lines of the studied agenda. However uneven its location is both in the timeline and in terms of the individual areas of the studied space this type of information comprises the whole of the reference period and the entire reference territory. This opens the opportunity to ascertain the significant part played by the newspaper Anatolikos Astir as a source revealing the historical development of demographic policies implemented in our lands.
Ключови думи: study of historical sources; historical demography; history of Bulgarian lands during the Bulgarian Revival
*Език на статията: Английски