Вход Регистрация

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Институт за изследване на населението и човека
 
  • Nasselenie Review
    СПИСАНИЕ НАСЕЛЕНИЕ
  • ISSN 0205-0617    (Print)
    ISSN 2367-9174 (Online)
ЕТИЧНИ НОРМИ В ИЗДАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ, СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ И ПОРОЧНИ ПРАКТИКИ
(Съставени в съответствие с препоръките на издателство „Елсевиер“)
Публикуването на статия в списание с анонимно рецензиране е основен градивен елемент в развитието на световната мрежа от научни знания. То представлява пряко отражение на качеството на работата на авторите и институциите, в които те работят. Рецензираните от независими експерти статии поддържат и въплъщават научния метод. Следователно е от значение да са налице съгласувани норми за очаквано етично поведение, които да важат за всички страни, включени в процеса на издаването – автора, редакционната колегия на списанието, експерта-рецензент, издателя и обществото.
В качеството си на издател на списание „Население“ ИИНЧ-БАН изпълнява своите задължения на закрила на всички етапи на издателската дейност с изключителна сериозност, включително етичните и други отговорности.
В работата си редакционната колегия изцяло се съобразява с правилата на Комитета за етични норми при публикуване (COPE), представени на адрес

www.elsevier.com/wps/find/editorshome.editors/PER K_COPE

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РЕДАКЦИОННАТА КОЛЕГИЯ

Решения за публикуване на подаден ръкопис
Редакционната колегия на списание „Население“ взема решенията относно това кои подадени в редакцията статии следва да се публикуват. Решенията се вземат на основата на получените анонимни рецензии, с които се прави проверка и оценка на съответния труд и неговото значение за изследователите и читателите. Редакционната колегия се ръководи от политиката на списанието, но тя се подчинява и на актуалните ограничения на законовите изисквания в сила по време на публикуване на съответните материали, в това число отнасящите се до клевета, нарушаване на авторски права и плагиатство. Редакционната колегия може да се съвещава с други редактори или рецензенти, преди да вземе решение за публикуване.
Равнопоставеност
Ръкописите следва да се оценяват по тяхното интелектуално съдържание без оглед на расата, пола, сексуалната ориентация, религиозните убеждения, националността, гражданството или политическите убеждения на авторите.
Поверителност
Главният редактор и членовете на редакционната колегия в никакъв случай не бива да разгласяват информация за подаден ръкопис на никого, освен на съответния автор, рецензентите на ръкописа, потенциалните рецензенти, други свързани с ръкописа консултанти и издателя, в зависимост от случая.
Разкриване и предотвратяване на конфликт на интереси
Непубликуваните материали или идеи, описани в подаден за рецензиране ръкопис, в никакъв случай не бива да се използват в собствени изследвания на членовете на редакционната колегия без изричното писмено съгласие на автора. Строго конфиденциалната информация или идеи, получени с помощта на рецензията, трябва да се запазят в тайна и да не се използват за лично облагодетелстване. Членовете на редакционната колегия следва да се отказват от преценяване на ръкописи, в случай че се получава конфликт на интереси по причини, свързани с конкуренция, сътрудничество или други взаимоотношения или връзки с някого от авторите, организациите или (евентуално) институциите, свързани с материалите. Редакционната колегия следва да изисква от авторите да разгласяват съответните конкурентни интереси и да публикуват корекции, ако след публикуването на съответния материал се открие, че са налице такива конкурентни интереси.
Намеса и сътрудничество при разследвания
ИИНЧ-БАН (заедно с редакционната колегия или издателството) следва да предприеме разумни мерки в отговор на представяне на оплакване за погазване на етичните норми при подаден ръкопис или публикуван материал. Обикновено тези мерки включват влизане във връзка с автора на ръкописа или публикуваната статия и установяване основателността на съответното оплакване или предявени претенции, но може и да се изпратят съответните уведомления до компетентните институции и научноизследователски организации, а ако се установи, че оплакването е основателно, следва да се публикува корекция, опровержение или да се предприемат съответни други действия, в зависимост от случая. По всяка получена информация за неспазване на етичните норми в областта на издателската дейност задължително се взема решение и се предприемат мерки, дори и нарушението да е открито години след публикуването на съответния материал.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РЕЦЕНЗЕНТИТЕ
Принос към решенията на редакционната колегия
Рецензиите помагат на редакционната колегия при вземането на решения за публикуване и посредством свързаната с тях обмяна на информация между автора и редакционната колегия могат също да спомогнат за подобряване на подадения ръкопис. Рецензиите представляват основна съставна част на официалната комуникация между учените и стоят в основата на научния метод. Редакционната колегия на списание „Население“ също споделя възгледа на мнозина, че всички учени, които желаят да внесат своя принос в научните публикации, имат задължението да участват в процеса на научно рецензиране.
Готовност
Всяко лице, избрано за рецензент, което се чувства недостатъчно квалифицирано за написването на рецензия на изследването, залегнало в основата на даден ръкопис, или е наясно, че не може да се справи със срока на възложената му рецензия, следва незабавно да уведоми редакционната колегия и да не поема написването на рецензията, така че тя да може да бъде възложена на друг рецензент.
Поверителност
Всички ръкописи, получени за рецензиране, трябва да бъдат третирани като поверителни документи. Те в никакъв случай не бива да се показват или обсъждат с други лица, с изключение на случаите, в които главният редактор е дал разрешение за това (при извънредни и изключителни обстоятелства). Това задължение се отнася и до лицата, поканени за рецензенти, които не са приели написването на рецензия.
Стандарти за обективност
Рецензиите следва да се съставят, като се спазват нормите за обективност. Критиките на лична основа към автора са неуместни и неприемливи. Рецензентите следва да изразяват своите виждания ясно и да излагат съответните аргументи в полза на своите тези.
Позоваване на източници
Рецензентите следва да идентифицират съответен вече публикуван труд, ако той не е цитиран от авторите. Всяко твърдение, че дадено наблюдение, теоретичен извод или аргумент вече е описано в научната литература, следва да се придружава със съответния цитат. Освен това, всеки рецензент е длъжен да уведоми редакционната колегия за всяка по-съществена прилика или припокриване между рецензирания ръкопис и друг публикуван материал, за който на рецензента е лично известно.
Разкриване и предотвратяване на конфликт на интереси
Непубликуваните материали, представени в подаден ръкопис, в никакъв случай не бива да се използват в собствени изследвания на рецензента без изричното писмено съгласие на автора. Строго конфиденциалната информация или идеи, получени с помощта на рецензията, трябва да се запазят в тайна и да не се използват за лично облагодетелстване. Рецензентът не следва да рецензира ръкописи, в случай че се получава конфликт на интереси по причини, свързани с конкуренцията, сътрудничеството или други взаимоотношения или връзки с някого от авторите, организациите или институциите, свързани със статиите.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АВТОРИТЕ
Стандарти при подаване на ръкописи за публикуване
Авторите на ръкописи с резултати от оригинална научноизследователска дейност следва да представят коректно извършената от тях работа, както и обективната ѝ значимост. В ръкописа следва да се представят точно използваните основни данни, послужили за доказателствена база. Всеки ръкопис следва да съдържа достатъчно подробности и препратки, така че и други да могат да възпроизвеждат извършената работа. Обзорните статии също следва да са точни и обективни, а уводните статии и други статии, изразяващи становището на редакционната колегия, следва да бъдат ясно определени като такива.Фалшификации или съзнателно неточни декларации представляват неетично поведение и са недопустими.
Достъп и съхранение на данните
При подаването на ръкопис в редакцията на авторите може да бъде предявено изискването да предоставят изходните данни от тяхното изследване заедно с ръкописа за целите на процеса на рецензиране и те следва да са готови да предоставят публичен достъп до тези данни, ако е практически възможно. Във всички случаи, те следва да могат да осигурят достъп до тези данни на други компетентни лица за период от поне 10 години след публикацията, при условие, че конфиденциалността на участниците бъде защитена и законовите права на собственика на данните позволява тяхното оповестяване.
Оригиналност или плагиатство
Авторите следва да гарантират, че са написали и подали в редакцията изцяло оригинален труд, а ако са използвали трудове и/или фрази от други автори, тези цитати следва да са посочени като такива по надлежния начин. Плагиатството има много форми, като се започне с копирането на чужд материал и представянето му за собствен, премине се през преписването на значителни части от чужд материал (без посочване на автора) и се стигне до обявяване на резултати от научни изследвания, проведени от други автори, за собствени. Плагиатството във всичките му форми представлява неетично поведение при публикуване на научни материали и е недопустимо.
Подаване/публикуване на един и същи ръкопис в няколко издания
Общото правило е авторът да не публикува ръкописи, описващи в общи линии едно и също научно изследване в повече от едно издание или като една и съща първична (основна) публикация. Подаването на един и същи ръкопис едновременно в повече от едно списание представлява неетично поведение в практиката на научните публикации и е недопустимо. Авторът не следва да изпраща за разглеждане в друго издание вече публикуван материал. Редакционната колегия на списанието следва изрично да е дала съгласие на автора в случай на вторична публикация, която задължително трябва да отразява същите данни и тълкувания, които фигурират и в първичния документ. Във вторичната публикация задължително се цитира и препратка към първичния материал.
Позоваване на източници
Задължително правило е признанието на използвани чужди трудове да бъде правилно оформено в подадения ръкопис. Авторите са длъжни да цитират публикациите, оказали влияние при определяне естеството и характера на предложения за публикуване ръкопис. Информацията, получена в частни взаимоотношения, т.е. по време на разговор, в хода на дадена кореспонденция или обсъждане с трети лица, не може в никакъв случай да се използва и публикува без изричното писмено разрешение на източника на тази информация. Информацията, получена по време на оказване на поверителни услуги, например при рецензиране на ръкописи или проектна документация за субсидиране, не може в никакъв случай да се използва без изричното писмено разрешение на автора на материала, участвал в тези услуги.
Авторство на ръкописа
Авторството следва да се ограничава до лицата, внесли значителен принос в концепцията, оформянето, изпълнението или тълкуването на научното изследване. Всички лица, внесли значителен принос в дадено научно изследване, следва да фигурират като съавтори. В случаите, в които в определени съществени аспекти на даден научноизследователски проект има и други участници, следва да има признание на тяхното участие или те да фигурират в списък на спомоществователите. Съответният автор следва да гарантира, че в ръкописа са включени единствено всички действителни съавтори, както и че всички съавтори са прегледали и одобрили окончателния вариант на ръкописа и са дали съгласието си за подаването му за публикуване.
Разкриване и предотвратяване на конфликти на интереси
В своите ръкописи всички автори следва да обявят всякакви съществени конфликти на интереси от финансов и друг характер, които биха могли да се разглеждат като влияние върху резултатите от изследването им или тълкуването на техните ръкописи. Следва да се посочват както съавторите, така и всички източници на финансова подкрепа за даден изследователски проект. Като примери за потенциални конфликти на интереси, които подлежат на разгласяване, могат да се посочат: местоработата, консултациите, притежаването на акции в търговски дружества, получените възнаграждения, платените експертни заключения, заявленията/регистрациите на патенти, субсидиите и други форми на финансиране на научноизследователска дейност. Всички потенциални конфликти на интереси следва да се посочват на възможно най-ранен етап.
Анонимно рецензиране
Авторите на подадени ръкописи са длъжни да участват в процеса на анонимно рецензиране и да съдействат в пълна степен като отговарят своевременно и в срок на исканията от страна на редакционната колегия за предоставяне на изходните данни, обяснения и уточнения по ръкописа, доказателства за спазване на етичните норми и удостоверения за авторско право. В случай на решение за публикуване на статията след съществена преработка, авторите следва да отговорят точка по точка на коментарите на рецензентите, систематично и навреме, да преработят и подадат повторно своя ръкопис в редакцията на списанието като спазят обявения краен срок.
Фундаментални грешки в публикуваните трудове
Когато даден автор открие съществена грешка или неточност в свой собствен публикуван материал, той е длъжен своевременно да уведоми редакционната колегия на списанието или издателя и да им съдейства статията да бъде изтеглена или коригирана. Ако редакционната колегия на списанието или издателят научи от трето лице, че в даден публикуван материал се съдържа съществена грешка, авторът има задължението своевременно да изтегли или коригира материала или да представи на редакционната колегия на списанието доказателства за верността на първоначалния материал.