Вход Регистрация

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Институт за изследване на населението и човека
 
  • Nasselenie Review
    СПИСАНИЕ НАСЕЛЕНИЕ
  • ISSN 0205-0617    (Print)
    ISSN 2367-9174 (Online)
 
БЕЛЕЖКА НА ГЛАВНИЯ РЕДАКТОР
Кремена БОРИСОВА-МАРИНОВА
*Език на статията: Български
ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ПОЛИТИКА НА РУСКАТА ИМПЕРИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА КОЛОНИСТИТЕ И ОТРАЖЕНИЕТО Ѝ ВЪРХУ ГРАМОТНОСТТА НА БЪЛГАРИТЕ В КРАЯ НА XIX В.
Инна МАНАСИЕВА
Абстракт:
Този материал проследява реформите в Руската империя в образователната сфера през XIX век и тяхното влияние на просветното дело и грамотността сред българските колонисти. За целта се анализират редица излезли най-вече през XIX – началото на XX в. трудове, съдържащи исторически и статистически сведения за настаняването на българите в пределите на империята, а също и Първото всеобщо преброяване на населението в Руската империя през 1897 г., съдържащо данни за Бесарабската, Херсонската и Таврическата губернии, компактно населени с българско население. В края на XIX в. на българите в Руската империя им тръгва името на неграмотен народ, закостенял, неподатлив на обучение. В изследването се разглеждат редица фактори в руската образователна политика, повлияли грамотността на българското население в империята.
Ключови думи: Руска империя; образователна политика; българи; грамотност
*Език на статията: Български
ВРЕМЕННИ ТРУДОВИ МИГРАЦИИ НА БЪЛГАРИ В ЛИБИЯ ПРЕЗ 70-ТЕ ГОДИНИ НА ХХ ВЕК
Надя ФИЛИПОВА
Абстракт:
В статията се изследват предпоставките за формиране (и приемане) на групи от трудови ресурси от България в Либия, договорните условия за работа и тяхното прилагане в развитие, профила на кадрите, които са наемани за работа в Либия, а също успехите и проблемите по осъществяване на определените от страна на българската държава глобални задачи посредством реализиране на такава дейност в Либия. Хронологическият обхват на изследването – 70-те години на ХХ век – покрива периода на възход на режима на Муамар Кадафи, белязан от успехи по изпълнението наикономическитe и социалнитецелив условията на благоприятна стопанска конюнктура в Близкия изток и в самата Либия. В този период, съвпадащ с годините на разведряването, София продължава да търси способи за насърчаване на стопанското развитие на България.
Ключови думи: България; Либия; трудови миграции; Студена война
*Език на статията: Български
СТОПАНСКИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ТРУДОВАТА МИГРАЦИОННА ПОЛИТИКА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СПРЯМО ГРАЖДАНИТЕ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА РЕПУБЛИКА ВИЕТНАМ И РЕПУБЛИКА НИКАРАГУА
Петър ПЪРВАНОВ
Абстракт:
През последните няколко години миграционните процеси оказват осезаемо влияние върху демографското и икономическото развитие на Европейския съюз и в частност на България. Основните проблеми, пред които е изправена страната са интеграцията на мигрантите в икономика. Текстът представя два случая от близкото минало на взаимоотношения на Народна република България с трудови мигранти от Виетнам и Никарагуа.
Ключови думи: Народна република България; Виетнам; Никарагуа; трудова миграция; интеграция на мигранти
*Език на статията: Български
ВЪТРЕШНА МИГРАЦИЯ НА МЕСТНОТО НАСЕЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 1910–1934 Г. (ПО ДАННИ ОТ ПРЕБРОЯВАНИЯТА ЗА МЕСТОРОЖДЕНИЕ В СТРАНАТА)
Пенка ПЕЙКОВСКА
Абстракт:
В изследването се проследява вътрешномиграционното движение на местното население в България през периода 1910–1934 г. Неговият обхват и динамика, джендърни и етнически специфики, отдалеченост, направления и пространствена насоченост са разкрити чрез количествен анализ на статистическата информация за месторождението на роденото в България налично население, почерпена от преброяванията през 1910, 1920, 1926 и 1934 г. Поради липсата на текуща статистика за заселванията и изселванията те се явяват незаменим исторически извор за пространствена мобилност вътре в страната в страната.
Ключови думи: историческа демография; вътрешна миграция; преброявания; месторождение в България; 1910–1934 г.
*Език на статията: Български
АНАЛИТИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ МИГРАНТИ И БЕЖАНЦИ ДА СЕ ИНТЕГРИРАТ В БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО
Веселин ЦАНКОВ
Абстракт:
В тази статия се разглеждат политическите и правни аспекти на миграционната криза и произтичащия миграционен натиск върху ЕС и Република България. Статистика, проследяване на причините и хронологията на събитията, последици и възможни адекватни политически, правни и практически решения за интеграция на имигрантите и на лицата, получили закрила в Република България и връзката с демографските проблеми.
Ключови думи: миграция; бежански статут; национална система за интеграция; демографски проблеми
*Език на статията: Български
СОФИЙСКОТО СТУДЕНТСКО ВЪЗДЪРЖАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО – ФОРМИРАНЕ И ДЕЙНОСТ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОНИЖАВАНЕ СМЪРТНОСТТА НА НАСЕЛЕНИЕТО
В БЪЛГАРИЯ (1922-1939 Г.)
Борис БОЕВ
Абстракт:
Настоящата статия представя софийското Студентско въздържателно дружество (СВД) в контекста на борбата за понижаване смъртността на населението в България в годините между двете световни войни. Във връзка с това се изследват идеите, организацията и популярността на СВД, както и влиянието му за понижаване смъртността на населението в страната. Проучването се основава преди всичко на сведения, извлечени от спомени на дейци на СВД, от материали на дружеството, както и на данни, събрани от архива на МВР.
Ключови думи: Студенти; Въздържателно движение; Смъртност; Алкохолизъм; България 1918-1939
*Език на статията: Български